Ultrasonik Kaynak,Dikiþ,Kesim ve Diðer Sistemler - Yedek Parça ve 7/24 Servis

Hoþgeldiniz
Ultrasonik teknolojisini 12 yýldan bu yana Türkiyede bilinçli bir þekilde yaymaya çalýþan firmamýz, üretim yapan firmalara uygulama alanlarýna göre ultrasonik kaynak ve ultrasonik dikiþ alanýnda hizmet vermektedir. Yardýmcý olduðumuz firmalara özel, fizibilite çalýþmalarý ile doðru sistemleri devreye sokarak onlarýn üretim verimliliklerini arttýrmak ilk hedeflerimiz arasýndadýr.Sonimak kaliteli ve sorunsuz ultrasonik ,bol yedek parça, müþteri ziyaretleri,garantili uzman servis 7/24 ve ürüne özel makine imal ederek sizlere hizmet etmeye devam etmektedir.
Ultrasonik Plastik Kaynak Makinalarý

PLASTÝK   Ultrasonik Plastik Kaynak Makinalarý


Thermoplastik bazlý hammaddelere ait kaynak, dikiþ ve kesim iþlemleri; hýzlý, düþük enerji harcanýmý ve standart olarak yapýlýr.

Ultrasonik Dikiþ Makinalarý

TEKSTÝL  Ultrasonik Dikiþ Makinalarý


Sentetik tekstil ve teknik tekstil yarý mamullerinde sýklýkla kullanýlan ultrasonik sistemin bir çok avantajý vardýr. Öncelikle yüksek hýzlarda dikiþ - kesim iþlemi yapýlabilmekte ve fire oraný minimuma inmektedir
Ultrasonik Nonwoven Makinalarý

NONWOVEN  Ultrasonik Nonwoven Makinalarý


Nonwoven kumaþlarda otomasyon makineler ile hýzlý kullan- at mamul üretimleri mümkündür. Dikiþ, kesim, kaynak gibi uygulamalar ayný makine üzerinde yapýlabilir.